Untitled Document
 
 
   
 
제   목  
2017년 기부금 집행내역
[ 2018-06-05 17:29:38 ]
글쓴이  
관리자
조회수: 16        

2017년 총지출액 : 13.776.880원


1월 총지출액 : 1/15 사무실관리비,임대료     205.820원

                      1/20           휘발유                37.000원

                      1/25          인터넷                 29.310원

                                                   272.130원

 2월 총지출액 : 2/ 2    정인옥상임명패        200.000원

                       2/15  사무실관리비,임대료  200.880원

                       2/17      1,2월분 케이티         40.830원

                               정인옥,정상원명함        40.000원

                       2/25   인터넷,신문대금          44.310원

                       2/28          휘발유                110.000원

                       2/28      프린터 임대              50.000원

                                                     686.020원


  3월 총지출액 : 3/ 1   원두,커피기계구입      222.040원

                       3/ 7  휘발유,주정차과태료    149.000원

                       3/10      직원 급여                500.000원

                       3/13     회원병문안                13.280원

                                김대수,김복순명함        40.000원

                        3/15  사무실 관리비,임대료   211.350원

                        3/20  전화요금,신문대금         41.510원

                        3/25   인터넷,프린터임대        79.310원

                         3/30    홈페이지사용료         280.000원

                                                   1.534,490원


 

   4월 총지출액 : 4/10     직원 급여                 500.000원

                         4/14     유순희부이사장명함   20.000원

                         4/15  사무실 관리비,임대료   213.950원

                         4/16     휘발유,병문안           101.280원

                         4/18   인터넷,케이티,조선일보 63.810원

                         4/24          대전 초파일등      330.000원

                         4/30          프린터 임대            50.000원

                                                       1.279.040원   5월 총지출액 : 5/10              직원 급여            500.000원

                         5/12    명예이사장위촉패          200.000원

                         5/15    사무실 관리비,임대료     210.950원

                         5/16             청소기                  109.000원

                         5/17      인터넷,신문,케이티        67.860원

                         5/22  A4용지,화장지,종이컵받침 103.930원

                                     5/30 프린터임대,휘발유 150.000원

                                                        1.341.740원 

              6월 총지출액 : 6/ 1        회원근조화            60.000원

                                   6/10          직원 급여               500.000원

                                   6/13    자동차세,휘발유            179.870원

                                   6/15 사무실 관리비,임대료        193.950원

                                   6/16 이가영,황범아나운서위촉패 400.000원

                                              취임식현수막,코팅지        46.000원

                                    6/19    인터넷,조선일보              44.310원

                                    6/27   황칠나무,부이사장명함      60.000원

                                    6/30          프린터임대                50.000원

                                                                 1.534.130원 

             7월 총지출액 : 7/ 4      자동차수리,휘발유          234.500원

                                  7/ 8     생수,근조화환                    75.200원

                                  7/10        직원 급여                     500.000원

                                  7/15         사무실 관리비,임대료   186.950원

                                  7/19   인터넷,조선일보,전화요금    70.010원

                                  7/25     우산 기증분 500개         2.100.000원

                                   7/31    코팅기수리,프린터임대      62.500원

                                                                 3.179.160원 

            8월 총지출액 : 8/ 2     추모국화100송이                 60.000원

                                  8/ 3     코팅지,우편료                    15.070원

                                  8/15       사무실관리비,임대료      231.610원

                                  8/23     자동차수리비,휘발유        400.000원

                                  8/25     인터넷,신문,케이티            77.480원

                                   8/29     회원경조사,개업,앨범      134.000원

                                    8/30       프린터임대                    50.000원

                                                                    968.160원              9월 총지출액 : 9/15    사무실관리비,임대료         220.110원

                                    9/21     신문,케이티,인터넷           64.000원

                                    9/25      타이어,휘발유                381.000원

                                    9/30      앨범,프린터임대              57.200원

                                                                     722.310원

           10월 총지출액 : 10/13       부이사장부의금             250.000원

                                   10/15   사무실관리비,임대료         200.490원

                                   10/19     케이티,인터넷,신문           66.600원

                                                  열쇠수리, 현수막2개     110.000원

                                                    휘발유                        45.000원

                                     10/30          프린터 임대               50.000원

                                                                      722.090원              11월 총지출액 : 11/15     사무실관리비,임대료      195.510원

                                                             휘발유                 47000원

                                      11/25    인터넷,케이티,신문          69.310원

                                      11/29            생수                        24.450원

                                       11/30    프린터 임대                     50.000원

                                                                       386.270원

 

              12월 총지출액 : 12/ 2           정영숙,박성종명함       40.000원

                                     12/13    난로기름,전기히타수리       41.000원

                                     12/15    사무실관리비,임대료         193.750원

                                     12/25            자동차세,휘발유        194.870원

                                                   인터넷, 케이티, 신문         52.720원

                                                            송년회                  500.000원

                                      12/27            사무실개소식             50.000원

                                       12/30           프린터 임대               50.000원

                                                                     1.142.340원
1/1, 총 게시물 : 7
제11회대한민국독립유공자합동추모대제(11) 관리자 2018-08-09 0 5
2017년 기부금 집행내역 관리자 2018-06-05 0 17
5 2016년 기부금 집행내역 관리자 2018-06-05 0 14
4 2015년도 기부금 및 집행 내역 운영자 2015-12-29 0 84
3 2014년도 기부금 및 집행 내역 관리자 2015-03-13 0 226
2 2013년도 기부금 및 집행 내역 운영자 2014-06-26 0 374
1 대한민국 독립유공자 추모기념사업회 자료실입니다. 운영자 2012-10-05 0 420
1  
이름 제목 내용